Kdo je vlastně exekutor, kdo vykonavatel a kdo zaměstnanec exekutora?

Kdo je vlastně exekutor, kdo vykonavatel a kdo zaměstnanec exekutora?

Kdo je vlastně exekutor, kdo vykonavatel a kdo zaměstnanec exekutora?

Velmi často se na nás obracejí klienti, kteří mají problémy s exekucemi. Rozhodli jsme se, že tématu exekucí věnujeme pár příspěvků, sloužících k objasněním základních pojmů, které se v běžné mluvě často zaměňují. Vysvětlíme si jaká je podstata exekuce, co znamená pojem ,,exekuční titul“, kdo jsou účastníci řízení, kdo je exekutor a kdo vykonavatel, jakými způsoby lze exekuci vést a jak se proti ní bránit.

Začneme tím úplně nejzákladnějším. Co je vlastně exekuce a jaký je její smysl? Podstatou výkonu rozhodnutí a exekuce je vynutit splnění toho, co ukládají exekuční tituly, pokud povinnost jimi uložená nebyla splněna dobrovolně. Nejběžnější situace vypadá tak, že dlužník neplní řádně podmínky smlouvy, neplní domluvené splátky, dostává se do prodlení s placením a obvykle nereaguje na výzvy. V tu chvíli se jeho věřitel může obrátit na soud.

Exekuční titul je vykonatelná, tedy státní mocí vynutitelná listina, která ukládá povinnému povinnost něco plnit. Mezi nejčastější exekuční tituly patří vykonatelná rozhodnutí soudu (rozsudky, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy, usnesení), rozhodčí nálezy, vykonatelná správní rozhodnutí, vykonatelná rozhodnutí zdravotních pojišťoven, a správ sociálního zabezpečení, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti.

V posledních letech je většina exekučních titulů vykonávána v rámci exekučního řízení, vedeného soudním exekutorem (běžně označování jako ,,soukromý exekutor“) podle exekučního řádu.

V případě výkonu rozhodnutí prostřednictvím exekutorského úřadu se na exekuci podílí:

  1. soudce nebo vyšší úředník, který k návrhu oprávněného příslušného soudního exekutora pověřuje
  2. soudní exekutor – nejde o zaměstnance soudu, ale o osobu, která musí splňovat kvalifikační kritéria pro tuto činnost (vysokoškolské právnické vzdělání, povinná praxe, profesní zkouška) a kterou stát pověřil exekutorským úřadem, tedy na něj převedl část svých pravomocí (autoritativně vykonávat rozhodnutí). Exekutor provádí exekuce nezávisle a za úplatu, jeho postavení lze s velkou dávkou zjednodušení připodobnit postavení notáře. Zaměstnancem exekutora je exekutorský koncipient, exekutorský kandidát, vykonavatel, atd.

V případě výkonu rozhodnutí prostřednictvím soudu se  na rozhodnutí se podílí:

  1. vyšší soudní úřednice, tajemnice – ta nařizuje například výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy  a přikázáním pohledávky  z účtu
  2. soudce – nařizuje například výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, nebo podniku
  3. soudní vykonavatel – největší část jeho agendy je provádění výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí

Jak zaměstnanci soudu, tak zaměstnanci exekutorského úřadu se musí vykazovat průkazem při úkonech mimo svou úřední budovu a jejich písemnosti (rozhodnutí) musí mít atributy státní moci, mimo jiné kulaté razítko se státním znakem.