Účastníci exekučního řízení

Účastníci exekučního řízení

Velmi často se na nás obracejí klienti, kteří mají problémy s exekucemi. Rozhodli jsme se, že tématu exekucí věnujeme pár příspěvků, sloužících k objasněním základních pojmů, které se v běžné mluvě často zaměňují. Vysvětlíme si jaká je podstata exekuce, co znamená pojem exekuční titul, kdo jsou účastníci řízení, kdo je exekutor a kdo vykonavatel, jakými způsoby lze exekuci vést a jak se proti ní bránit.

V posledním příspěvku jsme se seznámili se základními termíny, týkajících se exekucí. Dnes se podíváme blíže na to, kdo je vlastně účastníkem řízení a jaký je rozdíl mezi oprávněným a povinným.

Oprávněný je osoba, které exekuční titul přiznává právo, povinný je osoba, které exekuční titul stanoví povinnost.

V určitých případech je účastníkem exekučního a vykonávacího řízení i manžel povinného. Obecně tehdy, když jsou exekucí nebo výkonem rozhodnutí postiženy věci, práva, nebo jiné majetkové hodnoty, patřící do společného jmění manželů. Pak je tedy účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva, nebo jiné majetkové hodnoty.

Účastníkem exekučního, či vykonávacího řízení může být i nezletilé dítě. Nejčastěji je jím jako oprávněný  při vymáhání výživného. Samozřejmě musí být zastoupeno v případě výživného rodičem, který je má svěřeno do péče.

Exekuce a vykonávacího řízení se mohou účastnit ještě další osoby, které buď jsou účastníky určité části řízení (např. při prodeji nemovitosti jsou to věřitelé pohledávek, přihlášených jako účastníky rozvrhu) anebo účastníky řízení nejsou a jen se jich exekuce nějak dotkne (plátce mzdy, banka, osoba, která tvrdí, že má vlastnické právo k věci, kterou vykonavatel sepsal apod.